Voor ouders / verzorgers

Het nieuwe Samenwerkingsverband is op zoek naar kandidaten voor het lidmaatschap van de Ondersteuningsplanraad

 

U in de ondersteuningsplanraad? Ja waarom niet!   lees meer
 
Passend onderwijs en de ondersteuningsplanraad. Wat is dat?

Per 1 augustus 2014 wordt op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Uw school valt onder het samenwerkingsverband [PO Noord-Kennemerland. In dit samenwerkingsverband werken alle reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4[1]) van het primair onderwijs samen om te zorgen dat alle leerlingen in de regio Noord-Kennemerland het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Elke school legt in het 'schoolondersteuningsprofiel' vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het 'ondersteuningsplan' hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders  en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom. Ouders die zich beschikbaar willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich kandidaat stellen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school. De MR-leden van de scholen in het samenwerkingsverband vaardigen de leden van de ondersteuningsplanraad af. Wanneer er meer kandidaten dan zetels zijn, worden verkiezingen gehouden. De MR-leden kiezen dan de leden van de ondersteuningsplanraad.

[1] Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

 

"Alles wat je aandacht geeft, groeit."
Igor Verettas

Zoek een school