De scholen


Zoek een school


St. Adelbertus

 
 
De St. Adelbertus is een school waar ieder kind zich kan ontwikkelen in een omgeving waar de veiligheid en warme belangstelling voorop staat.

Op de St. Adelbertusschool spelen zaken als actief zijn en initiatieven nemen, samenwerken en samenspelen, zelfsturing en reflectie, redeneren, problemen oplossen en verantwoording, een belangrijke rol. Dit ondersteunt de ontwikkeling op specifieke kennis en vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. De uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) nemen een belangrijke plaats in. Zaken die "buiten" gebeuren, zijn belangrijk om "binnen" mee aan de slag te gaan.


Contactgegevens van de school

Directeur: Dhr. Lex Heijke
Adjunct-directeur: Mw. Cobie Looijesteijn
Telefoonnummer: 072-5112562
E-mail adres: St.Adelbertusschool@saks.nl
Website: http://www.sintadelbertusschool-saks.nl
Adres: Nieuwlandersingel 40
1814 CJ Alkmaar

Cijfers over de school


't Baeken hoofdlocatie

 

't Baeken is een basisschool met hart voor de kinderen waar de ontwikkeling  en de ontluikende persoonlijkheid van een kind tot bloei kan komen.

De school realiseert vanuit een kindgerichte houding van leerkrachten een klimaat van rust, orde en structuur. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheden en kansen om hun talenten veelzijdig te ontwikkelen.  De zorg voor het individuele kind staat centraal. In een veilige leeromgeving wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en succeservaringen. Het team streeft er naar, dat kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan.


Contactgegevens van de school

Directeur: Dhr. Harry van Lieshout
Locatieleider: Diana Gunst
Telefoonnummer: 072-5623275
E-mail adres: t.baeken@saks.nl
Website: http://www.baeken-saks.nl/
Adres: Faktorij 123
1825 HC Alkmaar

Cijfers over de school


't Baeken Lombardijeweg

 't Baeken Lombardijeweg 50

Op deze locatie vinden we de bovenbouw groepen die in een prettige sfeer hun talenten tot ontwikkeling laten komen. In een uitdagende leeromgeving krijgt ieder kind de kans om zich zoveel mogelijk op eigen niveau te ontwikkelen. Het onderwijs is gericht op groei, inspiratie en ontwikkeling. Kinderen leren planmatig te werken, zelfstandig te zijn en zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en hun omgeving.


Contactgegevens van de school

Directeur: Dhr. Harry van Lieshout
Locatieleider: Diana Gunst
Telefoonnummer: 072-5646062
E-mail adres: t.baekenr@saks.nl
Website: http://www.baeken-saks.nl
Adres: Lombardijeweg 50
1827 CC Alkmaar

Cijfers over de school


De Driemaster

 

De Driemaster is een levendige school, waar kinderen in een vriendelijke omgeving kind mogen zijn.

De missie van De Driemaster is tweeledig: het geven van kwalitatief goed onderwijs en het zorg dragen voor het welbevinden van de leerlingen. Het team van De Driemaster is ervan overtuigd, dat een optimaal welbevinden de voedingsbodem vormt voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van elk kind. Belangrijk is een pedagogisch veilig klimaat, waarin we de kinderen ondersteund en gestimuleerd worden om zich optimaal als individu te ontwikkelen.


Contactgegevens van de school

Directeur: Mw. Anne Bruggeman
Telefoonnummer: 072-5121006
E-mail adres: de.driemaster@saks.nl
Website: http://www.driemaster-saks.nl
Adres: Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar

Cijfers over de school


De Burijn

De Burijn streeft naar kwalitatief goed onderwijs en een heldere profilering vande identiteit.

De Burijn biedt onderwijs op de groei, zodat kinderen uitgedaagd worden om zich, binnen de eigen capaciteiten, zo breed mogelijk te ontwikkelen.
Het team van De Burijn wil alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen aandacht geven, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch als creatief. De school heeft hoge verwachtingen van de kinderen. Zij leren om een actieve, zelfstandige houding aan te nemen ten aanzien van hun eigen leerproces en met andere leerlingen samen te werken.
De school hecht grote waarde aan het onderhouden van goede contacten met de ouders van de kinderen. Samen wordt ervoor gezorgd, dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende plek is, waar ouders en kinderen zich thuis voelen.


Contactgegevens van de school

Directeur: Dhr. Frans Larooi
Telefoonnummer: 072-5616433
E-mail adres: de.burijn@saks.nl
Website: http://www.burijn-saks.nl
Adres: Stempelmakerstraat 20
1825 DP Alkmaar

Cijfers over de school