Klachtenprocedure

Externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit

Sinds 1 november 2014 zijn Jeanette Jager en Freek Walther de externe vertrouwenspersonen van SaKS. Zij ondersteunen en begeleiden medewerkers, ouders en leerlingen bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard. Daarnaast zijn de externe vertrouwenpersonen een aanspreekpunt voor interne contactpersonen, schooldirecteuren en het bestuur. Wanneer iemand het vermoeden heeft van een misstand of een onregelmatigheid binnen SaKS dan kan hij/zij hiermee eerst contact opnemen met de interne contactpersoon die iedere school heeft en wanneer nodig daarna bij de externe vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen.

Wat zijn de ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

  • Agressie
  • Geweld
  • Discriminatie
  • Racisme
  • Pesten
  • (Seksuele) inimidatie. Ook wanneer je er getuige van bent, is er sprake van een vorm van ongewenst gedrag.

 Wat is (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid?

Wanneer er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden is van handelingen die de organisatie schade toebrengen, is er sprake van het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Te denken valt aan:

Belangrijk kenmerk is dat de organisatie (SaKS) de gedupeerde partij is. Iedereen die een relatie heeft met SaKS kan een dergelijke melding doen.

Meld- en aangifteplicht
Ieder personeelslid is verplicht om een vermoeden van een zedenmisdrijf gepleegd door iemand die aan school is verbonden, jegens een minderjarige te melden bij het bevoegd gezag. Dit maakt deel uit van de zogenaamde Meld- en aangifteplicht. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet is dit behoorlijk ingrijpend. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op dit terrein en mag altijd worden geraadpleegd voor overleg en advies ten aanzien van inhoud, procedure en communicatie.
Klik hier om de Regeling misstanden te openen.
 
U hebt een melding of klacht en dan?
Klik hier verder om het document in PDF formaat te lezen.
Klik hier om de volledige tekst van de klachtenregeling SaKS 2015 te lezen zoals deze bij SaKS is vastgesteld.
Klik hier voor de volledige lijst van interne contactpersonen op alle SaKS scholen. 

 

 

"Leer kinderen, hoe ze moeten denken, niet wát ze moeten denken!  "
Tineke Huijsing

Zoek een school