Scholen op de kaart

Gepubliceerde eindtoetsgegevens

Samen Katholieke scholen vindt transparantie van groot belang. Daarom zijn wij vanaf de start betrokken bij het Vensters PO. Het project Vensters verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen in één website. Op deze website www.scholenopdekaart.nl worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze samen met andere relevante informatie gepresenteerd en toegelicht.

Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan over de kwaliteit van het onderwijs op één van onze scholen. Dit wordt veroorzaakt doordat het per school verschilt aan welke toets de leerlingen hebben deelgenomen, waardoor de scores niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies over de kwaliteit van het onderwijs worden getrokken.

Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen een score op een eindtoets. Factoren als zorg en aandacht voor individuele leerlingen (passend onderwijs), pedagogisch klimaat, het onderwijs in de andere vakken, schoolklimaat, de veiligheid en tevredenheid van leerlingen, de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, bepalen mede de kwaliteit.

Vensters PO
Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld wordt in één systeem. Het gaat om gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De informatie wordt via www.scholenopdekaart.nl weergegeven.