Over SaKS

Wij zijn SaKS, vijftien katholieke basisscholen in Alkmaar en Bergen. Op onze scholen zijn we nieuwsgierig naar ieder kind en elk talent. Schoolteams zetten zich met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talent(en) te ontwikkelen en om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Zodat ze zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld staan. Bij SaKS kun je worden wie je bent.

Bestuur

Het bestuur van SaKS wordt gevormd door Anne Bruggeman (Voorzitter College van Bestuur). Medewerkers van het SaKS plein staan haar bij en ze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Anne Bruggeman

SaKS plein

Ook op het SaKS plein kijken we hoe het anders kan. De mensen op ons plein ondersteunen onze scholen, het bestuur, de medewerkers en leraren zo goed mogelijk. Dat doen we in twee teams:
• Team Bedrijfsvoering: financiën, hrm, facilitair en ICT
• Team Onderwijs en Ontwikkeling: SaKS academie en e-learning, coaching en trainingen.

Kwaliteit

Hoe doen we de dingen die we doen? En hoe weten we dat we het goede doen? Er gebeurt zoveel moois binnen SaKS! Maak een stadswandeling door ons 'Weetstelsel' en ontdek hoe alle dingen die we doen met elkaar samenhangen.


Wil je in detail weten hoe ons Weetstelsel is opgebouwd? Dat kun je zien in onze interactieve infographic:

Naar het Weetstelsel

Raad van Toezicht

Bij SaKS werken we volgens het raad-van-toezicht-model. Dat betekent dat professionals het beleid van de bestuurder continu volgen en toetsen. Hoe ze dat doen? Door de bestuurder steeds de vraag te stellen: wat draagt SaKS als onderwijsorganisatie bij aan de samenleving?
In onze Raad:
- Margret de Blanken (voorzitter)
- Tim Klein
- Hans Meijer
- Inge Hettinga
- Joris Knauf

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Dit woord bestaat uit twee delen: ‘gemeenschappelijk’ en ‘medezeggenschapsraad’. Eerst leggen we even uit wat een medezeggenschapsraad is. Daarna wat ‘gemeenschappelijk’ nu eigenlijk inhoudt.

Medezeggenschapsraad
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). In die raad zitten ouders, medewerkers en/of leraren. Zij behartigen de belangen van alle ouders, medewerkers en leraren van de school. En ze denken mee over belangrijke beslissingen in school. Over de begroting bijvoorbeeld, over nieuwbouw of een verbouwing of over keuzes in het onderwijs.

Gemeenschappelijk
Sommige onderwerpen gelden voor meer of alle scholen binnen SaKS: die zijn school overstijgend. Daarom hebben we een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) opgericht.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten ouders en medewerkers van SaKS scholen. Samen behartigen we de belangen van de ouders, medewerkers en leerkrachten van alle SaKS scholen. We vergaderen minimaal zes keer per jaar.

In de GMR werken we nauw samen met het College van Bestuur. Dat doen we op basis van de Wet medezeggenschap op scholen. En we werken in werkgroepen:
- Onderwijs, kwaliteitszorg en ICT
- Reorganisatie, Innovatie en Identiteit
- Financiën en marketing
- HRM

Ook hebben we een Dagelijks Bestuur (DB) binnen onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij zorgen ervoor dat de GMR functioneert. Het DB:
- Sabine Roodzant (voorzitter)
- Martijn Voorhout (secretaris)

Meer weten over de GMR?
Neem gerust contact op via gmr@saks.nl

Notulen GMR juni 2021

Notulen GMR oktober 2021

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Het is dan het beste om met diegene te praten die dat gevoel veroorzaakt. Soms lukt of kan dat niet. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen, leraren en medewerkers. Hij of zij luistert en neemt je verhaal serieus. Ook helpt de vertrouwenspersoon om de zaken in perspectief te plaatsen en denkt met je mee over wat je kunt doen. Als je vervolgstappen wilt nemen, kan de vertrouwenspersoon je daarbij ook ondersteunen.

Wanneer kan ik naar de vertrouwenspersoon?
Je kunt naar de vertrouwenspersoon met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels. Bijvoorbeeld over ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen en integriteit. Of over communicatie- onderwijs- of organisatiekwesties. Ook als je het vermoeden hebt van een misstand of onregelmatigheid, als je iets ziet wat niet door de beugel kan binnen onze organisatie, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wie zijn onze vertrouwenspersonen
Irma van Harlingen en Freek Walther zijn onze vertrouwenspersonen. Zij zijn extern. Bij SaKS kiezen we hier bewust voor, omdat mensen externe vertrouwenspersonen als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief ervaren.

Contact met onze vertrouwenspersonen?
Contact opnemen kan via: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl
Of via telefoonnummers. Irma van Harlingen: 088 1119910 en Freek Walther: 088 1119903

FAQ

Ik heb een melding of klacht, en nu?
Waarschijnlijk heb je al geprobeerd om het zelf op te lossen. Als dat niet lukt of kan, neem dan contact op met de externe vertrouwenspersoon. Dat kan via e-mail naar: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl. Of bel naar: Irma van Harlingen: 088 1119910 en Freek Walther: 088 119903

De externe vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je als je een klacht hebt. Samen bekijken jullie welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Vaak lukt dat door een of meer bemiddelende gesprekken.

Kom je er dan niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij het bevoegd gezag van SaKS of bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij SaKS is aangesloten. Heel zelden is aangifte doen bij politie of justitie aan de orde. In dat geval informeert de externe vertrouwenspersoon je ook over de mogelijkheden die je dan hebt en over de procedures die daarbij horen.

Wil je de volledige tekst over de klachtenregeling van SaKS lezen? Klik dan hier.

Hoe zit het met geheimhouding?
Alle gesprekken met onze vertrouwenspersoon zijn natuurlijk vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Dit is zelden het geval. Verder wil de externe vertrouwenspersoon soms een gesprek met diegene over wie je klacht gaat. Of met je directeur of bestuurder. Dat doet de vertrouwenspersoon nóóit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien spreken jullie de stappen van tevoren goed door. Niets gebeurt buiten je om.

Wat is ongewenst gedrag? En wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Denk aan agressie, geweld, discriminatie, racisme, pesten of (seksuele) intimidatie: alles wat niet prettig of ongewenst is. Het kan jezelf overkomen, maar je kunt er ook getuige van zijn. In beide gevallen kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wat is (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid?
Als je denkt dat er sprake is van handelingen die de organisatie schade toebrengen, dan noemen we dat een misstand of onregelmatigheid. Dat moet je ‘op redelijke gronden’ kunnen aantonen. Dat wil zeggen: het is fijn als er een vorm van bewijs van de situatie is. Denk aan (de dreiging van) strafbare feiten, misbruik van bevoegdheden, fraude, informatie lekken of bewust onjuiste informatie verstrekken.

Belangrijk hierbij is dat de organisatie (SaKS) de gedupeerde partij is. Iedereen die een relatie heeft met SaKS kan een melding van misstand of onregelmatigheid doen.

Veiliger met Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Lees hier meer over hoe SaKS met de privacy van uw kinderen omgaat.

Deel deze pagina

Lees meer in onze verhalen

Allemaal leuk, maar hoé werkt dat dan? Lees het in onze verhalen: