Over SaKS

Wij zijn SaKS, een onderwijsorganisatie die bestaat uit 15 katholieke basisscholen in Alkmaar en Bergen. Iedere school heeft zijn eigen identiteit met dezelfde visie op onderwijs. Namelijk dat wij er zijn om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Daar zetten onze schoolteams zich dag in, dag uit met hart en ziel voor in.

Visie

De toekomst voorspellen wordt steeds moeilijker. De wereld verandert snel onder invloed van ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en robotisering. Eén ding staat wel vast: er zijn menselijke kwaliteiten nodig voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Daar ligt een belangrijke taak voor het (basis)onderwijs.

Daar zijn we als SaKS van doordrongen. Met elkaar zijn we in beweging gekomen en gaan zoeken naar de vraag: hoe rusten we kinderen uit om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving van de toekomst? Het antwoord is even simpel als prikkelend: door dicht bij henzelf te blijven. Als kinderen weten wie ze zijn - ook in relatie tot anderen - dan kunnen ze mogelijkheden zien, bewuste keuzes maken en van betekenis zijn. Het is de hoeksteen geworden in ons onderwijs: bij SaKS kun je worden wie je bent.

Bestuur

Het bestuur van SaKS wordt gevormd door Helma van der Hoorn (voorzitter College van Bestuur). Zij wordt hierin bijgestaan door de medewerkers van het SaKS plein en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

SaKS plein

Zoals heel SaKS in beweging is, is ook het SaKS plein in beweging richting de toekomst. De huidige en toekomstige werkzaamheden van het SaKS plein zijn gericht op de optimale ondersteuning van de scholen, het bestuur en de medewerkers.

Op het SaKS plein werken twee teams, namelijk:
• Team bedrijfsvoering: Financiën, HRM, facilitair en ICT
• Team Onderwijs & Ontwikkeling: SaKS academie en E-learning, coaching en training
Ook het College van Bestuur is werkzaam vanuit het SaKS plein

Raad van Toezicht

Sinds 2011 kent SaKS een raad van toezicht-model, waarin professionals het door de bestuurder gevoerde beleid in de volle breedte toetsen. ‘De vraag die we ons continu stellen is: wat draagt SaKS als onderwijsorganisatie bij aan de samenleving.’


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap
Elke basisschool binnen Samen Katholieke Scholen (SaKS) heeft een medezeggenschapsraad. Binnen deze medezeggenschapsraad worden de belangen behartigd van de medewerkers, ouders en leerlingen van die betreffende basisschool.

Gemeenschappelijke medezeggenschap
Niet alle onderwerpen blijven binnen de reikwijdte van één school. Er zijn onderwerpen welke voor alle of meerdere scholen binnen de SaKS gelden. Om de medezeggenschap voor deze onderwerpen goed te organiseren is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Samen Katholieke Scholen (GMR SaKS) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van de vijftien bij de SaKS aangesloten scholen, die zitting hebben in de MR. Met elkaar behartigen wij de belangen van de medewerkers, ouders en leerlingen.

Werkwijze
Als basis voor ons werk geldt de Wet Medezeggenschap op Scholen (www.infowms.nl). Met het College van Bestuur streven wij naar een participatieve medezeggenschap, waarbij de medezeggenschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluiten en ontwikkelingen wordt betrokken en zodoende de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen worden behartigd.

Werkgroepen
Om dit mogelijk te maken werkt de GMR SaKS met werkgroepen, die bestaan uit medewerkers en ouders uit haar geledingen. Deze werkgroepen worden ieder jaar vastgesteld en opnieuw bemenst op basis van het meerjarenplan en de jaarplanning.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

 • Onderwijs, kwaliteitszorg en ICT
 • Reorganisatie, Innovatie en Identiteit
 • Financiën en marketing
 • HRM

Vergaderingen
De GMR vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Dagelijks Bestuur
De GMR heeft een Dagelijks Bestuur (DB) welke bestaat uit drie leden. Zij dragen zorg voor het functioneren van de GMR. Deze leden zijn:

 • Remko in ’t Veld (voorzitter)
 • Yvonne Dellemijn (secretaris)
 • Petra Godschalk (penningmeester)

Contact
De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor het bestuurskantoor, ouders en andere belanghebbenden. Voor vragen op het gebied van medezeggenschap kunt u terecht bij haar. Zij is via de e-mail y.dellemijn@saks.nl bereikbaar.

Jaarverslag


Klik hier voor het jaarverslag 2015.

Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Vertrouwenspersoon

Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een schoolmedewerker, leerling of ouder iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met school je behoorlijk parten spelen en heb je een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking to integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Omdat het van groot belang is dat een ouder of leerling deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief kan ervaren is er door SAKS gekozen voor twee externe vertrouwenspersonen.

Jeanette Jager en Freek Walther zijn de externe vertrouwenspersonen van SAKS.

Zij ondersteunen en begeleiden ouders en leerlingen (en ook medewerkers) bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen of integriteit maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard.

Je hebt een melding of klacht, en dan?

De externe vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en ondersteunt je wanneer je een klacht hebt. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Heel vaak lukt dit door middel van één of enkele bemiddelende gesprekken. Lukt dit niet of is het gebeurde te ernstig, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van SAKS of de Landelijke Klachtencommissie waar SAKS bij is aangesloten. Een enkele keer is het doen van aangifte bij politie/justitie aan de orde. De externe vertrouwenspersoon informeert je over de mogelijkheden en de procedures die aan de diverse opties zijn verbonden en begeleidt je bij de gekozen vorm.

Hoe zit het met geheimhouding?

Alle gesprekken met een externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Om te komen tot een oplossing kan het nodig zijn om in contact te treden met degene waarover de klacht gaat of met de directeur/bestuurder. Dit wordt echter nooit gedaan zonder je toestemming. Alle te nemen stappen worden vooraf goed doorgesproken, er gebeurt niets buiten je om.

In het kader van verdere professionalisering van De Vertrouwenspersoon is er voor gekozen te gaan werken met 088 nummers. Dit betekent dat men naast de persoonlijke nummers, bereikbaar is via het algemene nummer 088-1119900. Daarnaast hebben beide vertrouwenspersonen in de rol van externe vertrouwenspersonen, een eigen 088 nummer. De contactgegevens van Jeanette Jager en Freek Walther zijn:

Jeanette Jager

Tel. 088 1119902

Freek Walther

Tel. 088 1119903

E-mail: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl

Klachtenprocedure

Sinds 1 november 2014 zijn Jeanette Jager en Freek Walther de externe vertrouwenspersonen van SaKS. Zij ondersteunen en begeleiden medewerkers, ouders en leerlingen bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard. Daarnaast zijn de externe vertrouwenpersonen een aanspreekpunt voor interne contactpersonen, schooldirecteuren en het bestuur. Wanneer iemand het vermoeden heeft van een misstand of een onregelmatigheid binnen SaKS dan kan hij/zij hiermee eerst contact opnemen met de interne contactpersoon die iedere school heeft en wanneer nodig daarna bij de externe vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen.

Wat zijn de ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

 • Agressie
 • Geweld
 • Discriminatie
 • Racisme
 • Pesten
 • (Seksuele) inimidatie. Ook wanneer je er getuige van bent, is er sprake van een vorm van ongewenst gedrag.

Wat is (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid?

Wanneer er een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden is van handelingen die de organisatie schade toebrengen, is er sprake van het vermoeden van een misstand of onregelmatigheid. Te denken valt aan:

 • (de dreiging van) strafbare feiten
 • misbruik van bevoegdheden
 • fraude
 • het lekken van informatie
 • het bewust verstrekken van onjuiste informatie

Belangrijk kenmerk is dat de organisatie (SaKS) de gedupeerde partij is. Iedereen die een relatie heeft met SaKS kan een dergelijke melding doen.

U hebt een melding of klacht en dan?

Klik hier om de volledige tekst van de klachtenregeling SaKS 2015 te lezen zoals deze bij SaKS is vastgesteld.

Deel deze pagina

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant