24 april 2020

Update over coronavirus 24 april

Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus, berichten wij u als volgt.

Geachte ouders, verzorgers,

Vanaf 11 mei mogen de scholen weer voor 50 % van de onderwijstijd open. Hoe deze tijd wordt verdeeld laat het kabinet aan de scholen zelf over. Dat geeft ons de ruimte om, geheel passend bij de visie van de school en de wensen van de ouders en het team, invulling te geven aan het heropenen van de scholen. Daar zijn wij blij mee, omdat dat aansluit bij de visie van SaKS waarin we uitgaan van eigenheid en maatwerk heel belangrijk vinden.

SaKS scholen zullen bij het inrichten van het onderwijs het protocol van de PO Raad als uitgangspunt nemen. Daarbij maken zij afwegingen die passen bij de context van de school: het onderwijskundig concept, de leerlingenpopulatie en de haalbaarheid i.v.m. bezetting (zieken, personeel uit risicogroepen etc.). De richtlijnen uit het protocol zijn sterk richtinggevend, maar op een aantal scholen kan – op grond van zwaarwegende argumenten – van de richtlijn worden afgeweken. In alle gevallen geldt dat de plannen zullen worden afgestemd met de medezeggenschapsraad van de school, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn, en in samenwerking met kinderopvangorganisaties. 

Met vriendelijke groet, 

Helma van der Hoorn
Voorzitter College van Bestuur

Update over coronavirus 3 april 2020

Beste ouders / verzorgers,

Dinsdagavond heeft premier Rutte in een persconferentie medegedeeld dat de maatregelen die nu voor scholen gelden zijn verlengd tot en met 28 april a.s. Op 21 april a.s. zal het kabinet ons informeren over wat er daarna geldt. Zo zal ook op dat moment meer duidelijkheid komen over de wijze waarop de noodopvang in de meivakantie georganiseerd zal worden.

Dat betekent concreet dat er voor onze scholen op dit moment niks zal veranderen. Tot en met de meivakantie blijven de scholen dicht. Verder blijft het zo dat:

  • Kinderen van ouders met een cruciaal beroep indien nodig worden opgevangen op hun eigen school, mits zij geen klachten hebben. Zij dienen de dag ervoor voor 12.00 uur te worden aangemeld via Social Schools.
  • Voor kwetsbare kinderen die in onveilige thuissituaties verkeren in overleg ook noodopvang geboden kan worden.
  • Buiten de reguliere schooltijden/ dagen de noodopvang plaatsvindt bij de buitenschoolse kinderopvanginstellingen.

Als u twijfelt of uw kind voor een van deze vormen van noodopvang in aanmerking komt, neem dan contact op met de directeur van de school.

Wij horen van verschillende ouders dat zij deze situatie moeilijk vinden. Thuis werken, kinderen thuis ondersteunen met schoolwerk, met het hele gezin de hele dag thuis moeten blijven of een combinatie van deze factoren, is voor veel gezinnen een hele zware opgave. We horen soms ook van ouders dat het niet (altijd) lukt om al het werk dat zij van school krijgen af te maken en dat zij zich daar zorgen over maken. Ik wil hierbij benadrukken dat het belangrijkste is voor kinderen dat zij zich goed en veilig voelen. Dat is de basis van waaruit kinderen kunnen leren. Het afkrijgen van al het schoolwerk heeft niet altijd de hoogste prioriteit in deze situatie. Neemt u vooral contact op met de leraar van uw kind als u hier twijfels over heeft en bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het prioriteren van schoolwerk.

Wellicht helpt het, als u dit herkent, om te weten dat u niet de enige ouder bent die hiermee worstelt. Wij stimuleren daarom van harte dat u als ouders ook contact zoekt met elkaar, zodat u ook elkaar met adviezen en tips kunt ondersteunen.

Onze leraren doen hun best om met alle ouders in ieder geval één keer per week een contactmoment te hebben via telefoon of chat. Als u behoefte heeft aan meer contact met de leerkracht schroom dan niet om zelf contact op te nemen. Andere mogelijkheden voor hulp zijn:

Consulent van het samenwerkingsverband PPO-NK

Coronahulplijn voor leerkrachten en ouders. Ambulant begeleiders zijn 5 dagen in de week telefonisch bereikbaar voor vragen, raad en daad. https://www.ppo-nk.nl/groups/152-corona-hulplijn/welcome

Opvoedspreekuur voor ouders door het Centrum voor Jeugd & Gezin (telefoonnummer: 088 0100 550)

Websites:

www.ppo-nk.nl met informatie over passend onderwijs tijdens coronacrisis

www.oudersteunpunt.nl

Kennisbank NJI coronavirus: https://www.nji.nl/coronavirus

http://www.researchinstitutelearn.nl/ : Corona en onderwijs

Met vriendelijke groet,

Helma van der Hoorn
voorzitter College van Bestuur

Update  over coronavirus 15 maart 

Geachte ouders / verzorgers,

Waarschijnlijk heeft u vernomen dat het kabinet onder andere heeft besloten dat tot en met 6 april a.s. de scholen dicht gaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep*. Deze kinderen zullen worden opgevangen op de plek waar zij normaal gesproken ook heen gaan. Zoals aangegeven, heeft het onderwijs een belangrijke functie als het gaat om het draaiende houden van de samenleving. Immers, veel mensen met cruciale beroepen hebben schoolgaande kinderen en zijn afhankelijk van scholen om naar hun werk te kunnen gaan. Daarom is het van belang dat scholen open blijven voor kinderen van deze ouders.

Vandaag hebben wij spoedberaad gepleegd met alle directeuren van SaKS en hebben we nagedacht wat de consequenties zijn voor onze scholen. Hierover willen wij u bij deze informeren.

Alle scholen van SaKS zijn morgen open, alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Wanneer u niet behoort tot een van deze beroepsgroepen (zie link) gaan wij ervan uit dat uw kind vanaf morgen tot en met 6 april a.s. niet naar school komt. Uiteraard blijft tevens gelden dat wanneer uw kind verkouden is en/of hoest en/of koorts heeft, u uw kind thuis houdt. Indien uw kind een van deze klachten krijgt op school zal u worden gebeld om uw kind alsnog op te halen.

Het team van de school zal morgen aanwezig zijn op school en prioriteit geven aan het adequaat opvangen van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat aanwezig is zal per school de organisatie worden aangepast. Eventueel wordt in de loop van de week naar aanleiding hiervan besloten kinderen centraal op te vangen en bepaalde scholen te sluiten.

Daarnaast zal het team aan de slag gaan met het voorbereiden van vervangend onderwijs voor alle kinderen. Dit zal op bestuursniveau gecoördineerd worden, maar in de uitwerking per school verschillen. Over de wijze waarop dit zal worden ingevuld wordt u door de school van uw kind geïnformeerd.

We gaan er vanuit dat wij u voor dit moment zo volledig mogelijk hebben geïnformeerd. Wij zullen de ontwikkelingen nauw blijven volgen en u bij actuele ontwikkelingen blijven informeren via onze website en indien nodig via Social Schools.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de directeuren van de scholen van SaKS

Helma van der Hoorn

voorzitter College van Bestuur

Update over coronavirus 13 maart

We volgen binnen de scholen van SaKS het landelijk beleid. Met name de door premier Rutte aangekondigde maatregel om thuis te blijven bij milde klachten, verkoudheid, hoesten en/of koorts, zal effect hebben op onze scholen. Dit door de te verwachten toename van ziekmeldingen van zowel leerlingen als leerkrachten.

Premier Rutte heeft in zijn persconferentie expliciet aandacht besteed aan het onderwijs. Scholen zijn opgeroepen om open te blijven. Dicht gaan heeft weinig effect op het indammen van het virus en bovendien zou de maatschappelijke ontwrichting bij het sluiten van scholen heel groot zijn.

Wij verwachten daarom alle leerlingen zonder klachten gewoon op school.

Indien uw kind verkouden is, hoest en/of koorts heeft, houd uw kind dan thuis en meld uw kind ziek bij de school. Zodra uw kind een van deze klachten krijgt op school, zal u worden gebeld om uw kind op te halen. Zodra uw kind geen klachten meer heeft, kan hij/zij weer gewoon naar school.

Indien uw kind preventief thuisblijft, zorgt de school voor vervangend onderwijs.

Kijk voor actuele informatie op de site van de GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl), RIVM (www.rivm.nl) en Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl/coronavirus).

Wij blijven u op de hoogte houden via de website van SaKS (www.saks.nl).

Update over coronavirus 3 maart

Inmiddels heeft 1 gezin uit de regio Alkmaar ervoor gekozen om uit voorzorg de kinderen thuis te houden omdat zij uit een wintersportgebied komen en onnodige onrust willen voorkomen. Een van de kinderen gaat naar een SaKS school, dit kind is zelf niet ziek. Nadrukkelijk wordt door de GGD aangegeven dat er geen aanleiding is voor zorg omdat naar alle waarschijnlijkheid geen sprake is van besmetting met het coronavirus.

Wij houden binnen de scholen van SaKS het door de GGD opgestelde handelingsperspectief aan:

Als de kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school of dagverblijf. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de landelijke richtlijn van de RIVM.

Wat kun je doen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen, zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Regelmatig handen wassen;
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken.

Kijk voor actuele informatie op de site van de GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl), RIVM (www.rivm.nl) en Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl/coronavirus).

Indien er ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte via de website van SaKS (www.saks.nl).

Deel dit artikel

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant

Blijf op de hoogte

Onze ontdekkingstocht naar het onderwijs van de toekomst levert prachtige verhalen op.
Deze delen we via ons eigen online magazine.

Wil je de magazines periodiek in je mailbox ontvangen? Dat kan.

Uiteraard gaan we op een correcte wijze om met je persoonsgegevens. Hoe? Dat lees je in het privacy statement.