Scholen

De wereld om ons heen verandert. We zijn op weg naar een toekomst waarin we nieuwe vaardigheden nodig hebben. Daarom is het tijd om ook ons basisonderwijs te veranderen. Op onze vijftien scholen ontdekken we hoe het anders kan, met onze leraren, voor onze leerlingen.

Waarom een SaKS school

Binnen SaKS delen we dezelfde visie. Elke school vult deze op zijn eigen manier in. Op de ene school doen leerlingen aan bewegend leren. Op een andere school zijn kinderen de baas over hun eigen leerproces met het kindportfolio. En op weer andere scholen is het team bezig met groepsdoorbrekend onderwijs: zonder klassen zoals we die nu kennen en mét leerpleinen.

Overzicht SaKS scholen

logo 't Baeken locatie Faktorij

In 2017 is ’t Baeken met Kindercentrum Rollebol samengegaan in een Integraal Kindcentrum (IKC). Hierdoor sluiten opvang, opvoeding, onderwijs en ontspanning naadloos op elkaar aan. Op deze school kunnen kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Talenten waarmee zij de toekomst kunnen uitvinden. De wereld is niet af en jij kunt hem vormgeven. 't Baeken heeft twee locaties. Aan de Faktorij 123 (hoofdlocatie) en aan de Lombardijeweg 50.

logo De Driemaster

De Driemaster haalt de wereld in huis door haar onderwijs te verpakken in thema’s. Leren wordt leuk, als je mag onderzoeken en verkennen. Zeker als je je gestimuleerd voelt door een opbouwend en positief schoolklimaat. Vanaf 2015 is de Driemaster een PBS-school, die schoolbreed werkt volgens de methode van Positive Behavior Support.

logo Matthieu Wiegman

De Matthieu Wiegmanschool in Bergen bereidt zich niet voor op het onderwijs van de toekomst, het geeft het al! Met portfolio’s, taal- en rekenworkshops, groepsdoorbroken lesgeven en een rijke leeromgeving. Het doel: elk kind helpen om het beste uit zichzelf te halen.

logo De Burijn

Op de Burijn willen we kinderen van groep 1 t/m 8 bij de hand nemen en hen in een samenhangende, doorgaande aanpak helpen bij hun ontwikkeling. Dat begint bij het nastreven van een schoolklimaat waarin leerkrachten een persoonlijke band opbouwen met hun leerlingen en elk kind ‘erbij hoort’. Vanuit thematisch onderwijs prikkelen we de intrinsieke motivatie zodat we ieder kind helpen om het beste uit zichzelf te halen. Om je plek te vinden in de samenleving van de 21e eeuw is er meer nodig dan alleen het aanleren van taal, rekenen en spelling. Dan leer je ook hoe je initiatief kunt nemen, zelf na te denken, te luisteren naar anderen en samen te werken. Kortom, het vormen van je ‘persoonlijkheid’.

logo Erasmus

Op de Erasmus bewegen we samen in en naar een uitdagende omgeving. De Erasmus is in ontwikkeling. We kijken steeds naar dat wat nodig is om kinderen te betrekken en te motiveren om te komen tot leren met plezier. We stimuleren een leeromgeving waar de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) een belangrijke rol speelt.

logo Kardinaal de Jong

Een gezonde levensstijl is de basis voor goede schoolprestaties en minder schooluitval. De Kardinaal de Jongschool is in het trotse bezit van het vignet Gezonde School. Het is één van de weinige basisscholen in Alkmaar, waar kinderen vanaf groep 1 gymles krijgen van een vakdocent.

logo Matthias

In Alkmaar Oud-Overdie staat een nieuw schoolgebouw. Het interieur weerspiegelt de kijk van de Matthiasschool op onderwijs. Het biedt een podium voor creatieve expressie, een leesplein en verschillende plekken waar kinderen zelfstandig kunnen werken, alleen of in groepjes. Een veelzijdig schoolplein voorziet in alle mogelijkheden om te bewegen en te spelen.

logo De Kring

De Kring gelooft in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werkt al jaren vanuit deze aanpak. De Kring is een plek waar we samen- leerkrachten, leerlingen en ouders- werken aan goed en eigentijds onderwijs voor ieder kind. Dit vindt plaats in een uitdagende leeromgeving, die klas overstijgend is en op de onderwijsbehoefte van de kinderen aansluit.

logo De Regenboog locatie Tochtwaard

Kinderen gaan met plezier naar school. En ze gaan ook weer blij naar huis. Dat vinden we het allerbelangrijkst bij basisschool De Regenboog, locatie Tochtwaard. We sturen onze leerlingen de wereld in als zelfstandige denkers. Vol zelfvertrouwen, met een eigen mening en voldoende vaardigheden om mee te bewegen met de maatschappij.

logo De Vlindertuin

Voor sommige kinderen is leren niet vanzelfsprekend. Zij kunnen terecht bij De Vlindertuin, een school voor speciaal basisonderwijs. Hier vinden kinderen de rust, warmte en (gespecialiseerde) begeleiding om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, zowel qua kennis als sociaal-emotioneel.

logo De Wegwijzer

De Wegwijzer helpt kinderen wijzer op weg ongeacht achtergrond, identiteit en geloofsovertuiging. De school heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen en daagt hen uit de grenzen van hun kunnen op te zoeken. Aan de Wegwijzer is de Waaier verbonden, een taalklas voor kinderen die uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen.

logo De Lispeltuut

In een moderne nieuwbouwomgeving als de Vroonermeer hoort een basisschool met moderne onderwijsopvattingen. De Lispeltuut staat met beide benen in de 21e eeuw. De school is nu nog verspreid over twee locaties. Op termijn betrekt de Lispeltuut een splinternieuw gebouw, waarin ook voor- en naschoolse opvang samengevoegd worden (een Integraal Kindcentrum).

logo Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel

De Adelbertusschool draagt al bijna 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Alkmaar. Onze kinderen zijn de toekomst van onze stad. Wij leren onze kinderen hun talenten en kansen te ontdekken en geven ze een sterke basis mee om een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Nu en in de toekomst. Dat maakt ons trots. Iedere dag weer.

Wij geloven dat onderwijs niet stopt bij de schooldeuren. Samen met ouders maar vooral met de kinderen zelf vormen wij het onderwijs. Wij geven kinderen zeggenschap over hun eigen leren in samenwerking met hun omgeving. We stimuleren daarin een open en onderzoekende houding. Wat wij van onze kinderen verwachten, verwachten we ook van onszelf. Wij blijven ons ontwikkelen en kijken daarbij met een frisse en open blik naar de toekomst. Ons onderwijs sluit niet alleen aan bij wat er vandaag wordt gevraagd maar ook wat er morgen nodig is.

logo Het Kompas

De missie van het Kompas is ‘presteren in een veilige omgeving’. Deze missie omvat de twee aspecten die kinderen laten uitgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Op het Kompas ontwikkelen zij niet alleen hun kennisniveau, maar ook hun persoonlijkheid.

logo De Regenboog locatie Meidoornlaan

De Regenboog bestaat uit twee locaties. Eén locatie ligt in de wijk Huiswaard I en de andere locatie ligt in de wijk Oudorp. “Samen kleuren wij het onderwijs.” Dat is waar De Regenboog voor staat. Samen betekent dat het schoolteam mét leerlingen, ouders en andere experts goed onderwijs geven. In een veilige omgeving, waarin iedereen verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Er wordt onderwezen aan de hand van leerdoelen en met gebruik van gevarieerde werkvormen. Iedereen kan zijn talenten en kwaliteiten benutten. Leren doen we op De Regenboog met hoofd, hart en handen.

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant

Magazines