Veiliger met Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens te beschermen. Gegevens die bijvoorbeeld school of andere organisaties binnen de EU van u en uw kind verwerken.

 • U heeft bijvoorbeeld het recht om het leerlingdossier van uw kind in te zien.
 • U heeft het recht te vragen om de persoonsgegevens in dit dossier te laten aanpassen of aanvullen.
 • U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is.
 • U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen. Dit is een nieuw recht.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens van uw kind over te dragen naar bijvoorbeeld een andere school, als dat mogelijk is. Dit is ook een nieuw recht.
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens van u of uw kind in te trekken.

Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op één van uw andere privacyrechten? Stuur dan een mail naar: backoffice@saks.nl. Binnen een maand krijgt u van ons een reactie op uw verzoek. Mochten wij voor het verwerken van uw verzoek meer tijd nodig hebben, dan kunnen we de reactietermijn verlengen met twee maanden. Uiteraard laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.

Als Saks-scholen verwerken we algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn altijd direct of indirect te herleiden tot u of uw kind. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit. Gevoelige gegevens – ook wel bijzondere persoonsgegevens – mogen wij in principe niet verwerken. Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over iemands godsdienst, gezondheid, politieke overtuiging of je biometrische gegevens (vingerafdruk, foto). Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als het noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en/of ondersteuning.

Privacybeleid en reglement

In onze privacybeleid en reglement informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welk specifiek doel wij dit doen;
 • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Check onze privacyverklaring en het verwerkingsregister hier

In het leerlingdossier mogen wij informatie verzamelen om de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van uw kind goed te kunnen volgen. Naast adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om:

 • gegevens over in- en uitschrijving;
 • het onderwijskundig rapport van de basisschool;
 • gegevens over de gezondheid van uw kind die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind;
 • gegevens over afwezigheid;
 • verslagen van gesprekken met u als ouder;
 • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
 • de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.

Zorgvuldig omgaan met gegevens

Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind. Dit mag alleen als het in het belang is van uw kind. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens. Voor de gegevensverwerking is altijd toestemming nodig van u.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in het leerlingdossier. Heeft u als ouder niet (meer) het gezag, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan mag u het dossier niet inzien. Wel heeft u recht op belangrijke informatie, zoals de schoolprestaties, mits dit in het belang van uw kind is.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?

 • Het leerlingdossier 2 jaar, nadat uw kind van school is gegaan.
 • Gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving 5 jaar.
 • Gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs 3 jaar.
 • Adresgegevens van (oud-)leerlingen alleen voor het organiseren van reünies.

Ook foto’s en video’s zijn persoonsgegevens. Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens en vaak extra kwetsbaar voor online misbruik. Misschien heeft u dit zelf weleens meegemaakt. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom altijd toestemming nodig van u.

 1. Wij vragen vooraf om toestemming.
 2. Wij komen elk jaar terug op de afspraak.
 3. Wij vragen specifiek toestemming per gebruik (website, schoolgids, social media etc.).
 4. Wij publiceren niet zonder toestemming.
 5. Wij informeren u over onze werkwijze in de schoolgids en op de website.

Het vragen om deze specifieke toestemming zullen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar in Esis? of een andere applicatie registreren. Ook hier geldt dat u uw toestemming altijd weer kunt intrekken.

Wat als u of uw kind zelf schoolfoto’s of eigen foto’s/filmpjes deelt, bijvoorbeeld via social media?

In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor klasgenootjes. Wees dus bewust wat u deelt en vraag altijd eerst om toestemming. U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat uw kind deelt op social media. Nog een reden dus om extra goed op te letten.

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terechtkomt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u of uw kind een mogelijk lek opmerken, informeer dan altijd direct de docent, mentor of teamleider. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Meer informatie?

Op https://www.saks.nl/privacy-policy is alle informatie over privacy gebundeld. Heeft u vragen over uw gegevens of over hoe we daarmee omgaan? Neem dan contact op met school, Saks óf met onze functionaris gegevensbescherming.

Contactinfo Saks
T: 072 – 5403044
E: info@saks.nl

Contactinfo functionaris gegevensbescherming
T 072- 5403044
backoffice@saks.nl

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u onze klachtenroute volgen. Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bronvermelding: de informatie in deze brochure is afkomstig van Kennisnet en de Autoriteit Persoonsgegevens (www.hulpbijprivacy.nl).